תקנון אתר

תקנון אתר “אשכולות” ותנאי שימוש וביטול עסקה (להלן: “הסכם זה”)

1.  כללי

1.1   הסכם זה מהווה, בין היתר, מסמך פרטים בהתאם לזכותך לפי סעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) בקשר עם עסקה (להלן: “העסקה“) שבה רכשת מחברת תלם אסטרטגיה שילוב ופרוייקטים בע”מ ח.פ. 515440733 מגדלי ב.ס.ר 4, בני ברק טלפון 03-8080-900 (להלן: “החברה”) את הקורסים ואת שירות המנטורינג, שכינויים: קורס מתקדם, מסלול למידה ו-מנטור למידהמ( להלן: העסקה, המסלול, הקורס או המוצר בהתאמה). כל תנאי מסמך זה יחולו, בהתאמה, גם על משתמש חינמי אשר מהותו מפורטת באתר.

1.2   המוצר הינו בעל אופי לימודי והינו מעטפת למידה וליווי למידה אישית למגוון קורסים כמפורט באתר, המעטפת והליווי משתנים בהתאם לחבילה הנבחרת על ידך. אין באמור כדי לגרוע מאחריותך לפעול, ללמוד, להשקיע זמן, לימוד, רצינות, מאמצים וכל כיו”ב בתהליכי הלמידה של כלל הקורסים.

להלן פירוט המסלולים:

  • קורס מתקדם – בעת הרשמה לקורס מתקדם תתבצע גביה של 10 ש”ח ובעת הרכישה אתה מאשר שבמידה ולא סיימת את הקורס בתוך 4 שבועות ממועד הרשמתך לקורס, ייגבו ממך 50 ש”ח נוספים להשלמת סכום התמורה המלא של הקורס: 60 ש”ח.

  • מסלול למידה – בעת הרשמה למסלול למידה תתבצע גביה של 20 ש”ח ובעת הרכישה אתה מאשר שבמידה ולא סיימת את אחד מהקורסים מתוך המסלול (מפורטים להלן) בתוך 4 שבועות ממועד התחלת הקורס על ידך בפועל ייגבו ממך 40 ש”ח נוספים להשלמת סכום התמורה המלא של הקורס:  60 ש”ח.

מסלול אמירם מכיל 4 קורסים מתקדמים (240 ש”ח);

מסלול מימד מכיל 8 קורסים מתקדמים (480 ש”ח);

כאמור לעיל, במידה וסיימת כל אחד מהקורסים לעיל  בתוך 4 שבועות לא ייגבה ממך תשלום נוסף (מלבד 20 ש”ח דמי רישום).

  • מנטור למידה

מנטור למידה זמין ב-2 מסלולים: 

  • מנטור למידה לקורס בודד (בסיסי או מתקדם) בעלות של 250 ש”ח.

החבילה כוללת: 4 שיחות עם מנטור באורך של עד 15 דקות כל אחת בתוך תקופה של 8 שבועות מרכישת המסלול, וגישה לשירות התכתבות עם המורה דרך מערכת ההודעות באתר אשר יקבלו מענה עד 2 ימי עסקים מקבלת ההודעה באתר.

  • מנטור למידה למסלולי למידה הנ”ל (אמירם או מימד) בעלות של 475 ש”ח.
    החבילה כוללת: 8 שיחות עם מנטור באורך של עד 15 דקות כל אחת בתוך תקופה של 12 שבועות מרכישת המסלול, וגישה לשירות התכתבות עם המורה דרך מערכת ההודעות באתר אשר יקבלו מענה עד 2 ימי עסקים מקבלת ההודעה באתר.

רכישה של חבילת מנטור למידה שניה מזכה בהנחה של 7% מהמחיר המלא הנקוב לעיל;

רכישה של חבילת מנטור למידה שלישית וכל רכישה נוספת (רביעית, חמישית וכו’)מזכה בהנחה של 10% מהמחיר המלא הנקוב לעיל

1.5   העסקה תתבצע על ידי בגיר (מעל גיל 18) או עבור קטין על ידי האפוטרופוס שלו בלבד.

החברה תשלח לכתובת דואר אלקטרוני שיספק הלקוח (להלן: “כתובת הדוא”ל”) את פרטי העסקה והמוצר שרכש.

1.6   בטרם ביצוע שימוש כלשהו במוצר עליך לקרוא בעיון את כל הוראות הסכם זה וכן לתקף את אישור הסכם זה (כהגדרת מונח זה להלן). אישור הסכם זה מהווה, בין היתר, אישור קבלת “טופס גילוי” לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, וכן הסכמה מלאה והתחייבות מוחלטת מצידך לאמיתות ולקיום כל ההצהרות, ההוראות והתנאים המופיעים בו.

1.7   אישור הסכם זה ייעשה באמצעות סימון V בעת פתיחת חשבונך באתר שלנו שכתובתו https://eshkolot.net/   (במסמך זה: “האתר”), ליד השורה הבאה:

1.8.1   קראתי את התקנון ואת כל תנאי השימוש ומסמך זה והנני מאשר ומסכים לכל האמור בהם.

1.9   הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מופנה כמובן לגברים ולנשים כאחד.

1.10   הינך מתחייב כלפי החברה כי יש לך הסמכות להתחייב כלפיה וכלפי שותפיה, עובדיה וסוכניה בכל חיוביך לפי הסכם זה, וכן יש בידך הרשות והסמכות לפי הוראות כל דין להשתמש במוצר.

2.  אספקת המוצר, שימוש במוצר והיעדר אחריות

2.1   המוצר או העסקה  הוא כאמור רכישת קורסים, מסלולי למידה ומנטורינג למידהואשר עם ביצוע העסקה תתאפשר גישה למסלול שרכשת ולהתחיל לעשות בו שימוש (להלן: “השימוש” או “השימוש במוצר”).

2.2   “שימוש” או “שימוש במוצר” הוא מעשה או מחדל כלשהם בקשר עם המוצר או כל ייעוץ בקשר עימו, מכל סוג שהוא.

2.3   השימוש במוצר נעשה תוך ידיעה והבנה מצידך כי החברה אינה יכולה לערוב להצלחה או לרכישת ידע והדבר תלוי בך ובפעולות שתעשה במוצר.

2.4   השימוש במוצר נעשה על אחריותך בלבד. אין החברה אחראית על תוכן המוצר, טיבו של המוצר בעיניים סובייקטיביות, יעילותו של מדריך הלמידה/מורה, התנהגות ושירות של צדדים שלישיים לרבות מדריך הלמידה/המורה, הצלחת המשתמש במבחני ביניים/סיום פנימיים וחיצוניים לקורסים וכל כיו”ב.

2.5   במקרה שלאחר העסקה החברה לא תוכל לספק את המוצר, תושב לך התמורה ששילמת במלואה.

2.6   החברה וצדדים שלישיים עימה היא קשורה לצורך אספקת המוצר (בהסכם זה: “הצדדים השלישיים”) לא יהיו אחראים בשום אופן ובשום צורה, לא ישירה ולא עקיפה, לכל מעשה או מחדל שנעשה על ידך או על ידי מאן דהוא, גם אם קרה הדבר בקשר עם שימוש במוצר, במישרין או בעקיפין.

2.7   החברה והצדדים השלישיים לא יהיו אחראיים לכל נזק, מכל סוג ואופן שהם, גם אם ייגרם (חלילה) כתוצאה משימוש במוצר.

2.8   החברה והצדדים השלישיים אינם מתחייבים לתוצאות כלשהן בעקבות שימוש במוצר, ולא תעמוד לך כל טענה במקרה שלא יושגו תוצאות להן ציפית, לרבות גם לא בגין מאמץ או זמן או ממון שהקדשת וכיוצא באלה.

2.9   מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בכל מקרה לא תעלה אחריות החברה והצדדים השלישיים ביחס לכל נזק או עילת תביעה אחרת, מכל סוג שהוא, על הסכום ששילמת בפועל לחברה תמורת המוצר.

2.10   השימוש במוצר וכל דבר הנלווה לכך אינם מהווים ייעוץ מכל סוג שהוא, ואינם מהווים תחליף לאבחון מקצועי או ייעוץ מקצועי או שירות מקצועי אחר. המוצר וכל אינטראקציה עם החברה והצדדים השלישיים לא ישמשו או יהוו תחליף לחוות דעת מקצועית ביחס לעניינים אישיים, לימודיים, חינוכיים ואחרים, ואין בשימוש במוצר כדי להוות אבחנה או המלצה מכל סוג שהן.

2.11   השימוש במוצר יהיה כפוף להצהרות או לתנאים או הנחיות נוספים העשויים להתפרסם על ידינו מעת לעת, שיתפרסמו באתר או בהודעות דואר אלקטרוני שתישלחנה אליך. הינך מתחייב להיכנס אל האתר מפעם לפעם או אל תיבת הדואר האלקטרוני שלך בכדי להתעדכן בהתאם. הינך מאשר כי תישלחנה אליך הודעות שונות באמצעות דואר אלקטרוני או אמצעים סלולריים, אשר תכלולנה, בין היתר, פרסום מוצרים ושירותים. ככל שאינך מעוניין לקבל הודעות כאמור או אם תהיה מעוניין בעתיד להפסיק לקבלן, תוכל ליידע אותנו על כך באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת:.support@eshkolot.net  ומשלוח דברי פרסומת (בלבד) יופסק עם קבלת הודעתך כאמור, בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. יובהר, כי בעוד שאין אנו גובים תשלום עבור הודעות או מסרונים, ייתכן כי מפעיל הרשת הסלולרית שלך עשוי לגבות תשלום עבור קבלת הודעות, נתונים ודמי תשלום אחרים, ובמקרים כאמור אתה תישא בתשלומים אלה.

2.12   החברה והצדדים השלישיים משתדלים לספק ללקוחותיהם מידע נכון, שלם ומעודכן, אך הם אינם ערבים לדיוקו, שלמותו או עדכניותו של מידע כאמור, זאת מעבר לכך שממילא הם אינם אחראים לכל נזק שינבע מתוך הסתמכות על מידע כאמור.

2.13   החברה והצדדים השלישיים לא יהיו אחראים לנזק, שייגרם מגלישה או שימוש במוצר או באתר, מכל סוג שהוא. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים וזאת כשירות בלבד לגולש. אין לראות בהפניה לאתרים אחרים אישור או המלצה כלשהם ביחס לאתרים אלה או ביחס למידע או תכנים או מוצרים או שירותים המופיעים או נגישים באמצעותם, והשימוש באתרים אחרים אלה, לרבות גם קבלת מידע, תכנים מוצרים ושירותים מהם, הינם על דעת הגולש ובאחריותו הבלעדית.

2.14   החברה והצדדים השלישיים אינם מתחייבים כי הפונקציות הנכללות באתר תפעלנה ללא-הפרעה או ללא טעות או כי פגמים יתוקנו או כי אתר או האפליקציה או השרתים המאפשרים פעולתם הינם או יהיו נקיים מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. כמו כן הם אינם מתחייבים ואינם מציגים מצגים כלשהם לגבי השימוש או תוצאות השימוש במוצר או בחומרים המצויים באתר או באפליקציה, לרבות לא בכל הנוגע לנכונותם, דיוקם, אמינותם או כל מאפיין ותכונה אחרים שלהם.

2.15   החברה תהיה רשאית להפסיק או להגביל תכונות או גרסאות של האתר וכן להפסיק או להגביל את סוג המכשירים בהם יתמוך או לבצע פעולות תחזוקה אשר ייתכן שיובילו להפרעות, עיכובים או שגיאות.

2.16   באחריותך הבלעדית ועל חשבונך בלבד לדאוג לכל ציוד שיידרש לשם שימוש במוצר, לרבות גם מחשב, חומרה, טלפון חכם, תוכנות, מודם ושירותי תקשורת וכיו”ב.

2.17   שירות לקוחות או ייעוץ מכל סוג שתבחר החברה לתת, אם תבחר, ייעשו כהטבה בלבד לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תהיה מחויבת לספק את אלה ולא תישמע כל טענה בקשר עימם מצד הלקוח.

2.18   במידה שתבחר לקבל מאת החברה דבר מה שאינו נכלל בעסקה תידרש לשאת בתשלום נוסף לחברה.

2.19   הוראות פרק זה הינן הוראות יסודיות בהסכם זה והן תנאי מקדים לכל שימוש במוצר על ידך.

3.  מדיניות פרטיות

3.1   הפרטיות של המבקרים באתר חשובה לחברה מאוד, והיא מחויבת לשמירה עליה. המדיניות הזו מסבירה מה נעשה עם הפרטים האישיים שלכם.

3.2   ההסכמה לשימוש שלנו בעוגיות בהתאם לתנאים של מדיניות זו בזמן הביקור הראשון באתר, מאפשרת לנו להשתמש בעוגיות בכל פעם שאתם מבקרים באתר.

3.3   ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש: מידע על המחשב שלך, כולל כתובת ה-IP, מיקומך הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה; מידע על הביקורים והשימוש שלך באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודי האתר השונים, ולולאות המעבר שלכם באתר; כתובת הדואר האלקטרוני שלך שהזנת ברישום לאתר; כל מידע שאתה מזין בזמן השימוש בשירותים באתר; מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתה משתמש בו; מידע שקשור לכל דבר שאתה רוכש, שירותים בהם אתה משתמש, או העברות שאתה מבצע באתר, הכולל את השם שלך, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני, ופרטי כרטיס האשראי שלך; מידע שאתה מפרסם באתר בכוונה לפרסמו באינטרנט, שכולל את שם המשתמש שלך, תמונות הפרופיל, ותוכן התגובות שלך; מידע שנכלל במסרים שאתה שולח לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר, כולל תוכן המסר והמטא-דאטה שלו; כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתה שולח אלינו.

3.4   לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו.

3.5   בפרטים אישיים שנמסרו דרך האתר ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלך למטרות הבאות: ניהול האתר והעסק; התאמה אישית של האתר עבורך; לאפשר לך להשתמש בשירותים הזמינים באתר; שליחה של מידע/מוצרים/שירותים שרכשת באמצעות האתר; שליחה של הצהרות, חשבונות עסקה, ותזכורות תשלום אליך, ואיסוף תשלומים ממך; לשלוח לך הודעות מסחריות שאינן שיווקיות; לשלוח לך התראות בדואר אלקטרוני שביקשת באופן ספציפי; אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשי האתר לצד שלישי (אבל צד שלישי זה לא יוכל לזהות אף משתמש בודד לפי המידע); טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידך או נוגעות אליך וקשורות לאתר או למוצר; לצורך שמירה על האתר מאובטח ומניעת הונאות; אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר (כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר); ושימושים אחרים.

3.6   אנחנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם ללא הסכמתכם לכל צד שלישי שהוא, לצורך השיווק הישיר שלו, או של כל צד שלישי אחר.

3.7   החברה עשויה למסור את הפרטים האישיים שלך לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלה, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות בהסכם זה.

3.8   אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל חברה בקבוצת החברות של החברה (חברות בת, חברת גג וחברות הבת שלה) במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

3.9   החברה עשויה למסור את הפרטים האישיים שלך: לפי מה שנדרש על פי חוק; בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי; על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותיה המשפטיות של החברה (כולל אספקה של מידע לאחרים למניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי); לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי) של החברה או של כל עסק או רכוש שהחברה רוכשת (או שוקלת לרכוש); ולכל אדם שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבית משפט או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שאותו בית משפט או רשות יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה. למעט על פי הכתוב במדיניות זו, אנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם לצד שלישי.

3.10   ייתכן שמידע שהחברה אוספת יאוחסן, יעובד, ויועבר בין כל אחת מהמדינות בהן אנו פועלים, על מנת לאפשר לנו להשתמש במידע בהתאם למדיניות זו.

3.11   ייתכן שמידע שהחברה אוספת יועבר למדינות, להן אין חוקי הגנת נתונים התואמים את המצוינים בהסכם זה.

3.12   פרטים אישיים שאתה מפרסם באתר או מוסר לפרסום באתר עשויים להיות זמינים, באמצעות האינטרנט, מסביב לעולם. החברה לא יכולה למנוע את השימוש או השימוש לרעה במידע הזה בידי אחרים.

3.13   אתה מביע הסכמה להעברות הפרטים האישיים המתוארות בפרק זה.

3.14   פרק זה מפרט את תהליך ומדיניות שמירת הנתונים, המתוכננים לעזור להבטיח שהחברה נענית לחובות המשפטיות הנוגעות לשמירה ולמחיקה של פרטים אישיים.

3.15   פרטים אישיים שהחברה מעבדת עבור כל מטרה או מטרות, לא יישמרו יותר מכמה שנדרש עבור מטרה או מטרות אלה.

3.16   החברה תנקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלך.

3.17   אנחנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתה מספק בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמא ובחומת אש).

3.18   כל ההעברות הכספיות הממוחשבות שיבוצעו דרך האתר יהיו מוגנות באמצעות טכנולוגיית הצפנה.

3.19   אתה מכיר בכך שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, והחברה ללא יכולה להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים.

3.20   אתה אחראי על שמירת הסיסמא בה אתה משתמש לקבלת גישה לאתר חסויה; החברה לא תבקש מכם את הסיסמא שלך (למעט בזמן ההתחברות לאתר).

3.21   אנא הודיעו לחברה אם יש צורך לתקן או לעדכן את הפרטים האישיים שלך.

3.22   האתר עושה שימוש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיה יכולה להיות מכל סוג וייתכן שתאוחסן בדפדפן שלך ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; או שתפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלך, כשתסגור את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים שהחברה מאחסנת והנוגעים אליך יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות.

3.23   חלק ניכר מהאתרים או הדפדפנים מאפשרים לכם לסרב לשימוש בעוגיות.

3.24   למחיקה של עוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים.

4.  רישום כמשתמש ותקופת השימוש

4.1   לפני ביצוע העסקה יהיה עליך להירשם כמשתמש באמצעות יצירת חשבון באתר / אפליקציה בהתאם להנחיות שיופיעו בו (להלן: “תהליך הרישום” ו-“החשבון”). במסגרת תהליך הרישום יהיה עליך להזין את שמך הפרטי ושם משפחתך כ”שם משתמש” ולמסור פרטים אישיים נוספים (להלן: “פרטים אישיים”) וכן לבחור סיסמה (כולם ביחד להלן: “פרטי חשבון”). הנך מתחייב לספק פרטים אישיים מדויקים, מעודכנים ומלאים.

4.2   פרטי החשבון הינם סודיים, חובה עליך לשמרם מוגנים ואסור לאפשר במעשה או מחדל כלשהם את גילוים לצד שלישי. מבלי לגרוע מהאמור, כל שימוש שיתבצע באמצעות החשבון יהיה באחריותך גם אם ייעשה ללא ידיעתך והסכמתך.

4.3   החברה תהיה רשאית לבחון מעת לעת את נתוני החשבון ואת השימוש שיתבצע באמצעותו בכל אמצעי העומד לרשותה, וכן לדווח לפי הצורך לרשויות שונות על כל חשד להפרת הוראות הסכם זה. הינך מוותר בזאת על כל טענה וזכות לפרטיות, לחיסיון, לזכויות יוצרים ועל כל זכות אחרת שיש או שתהיה לך בקשר עם כל מידע, חומר ותמונות מכל סוג, גם אם יהיו אלה בעלי אופי אישי ופרטי.

4.4   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בתהליך הרישום אסור לך להשתמש בשם שאינו שמך או בפרטי חשבון שיש לצד שלישי כלשהו זכויות בהם או בפרטי חשבון שהינם בלתי-הולמים. קביעה אודות היכללות פרטי חשבון בגדר האמור לעיל תהיה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

4.5   באם הינך אפוטרופוס (כהגדרתו לעיל) והינך מבצע את העסקה לשם שימוש קטין (מתחת לגיל 18), תצטרך לבצע את תהליך הרישום בהתאם לעמידה בכל הוראות הסכם זה והוראות כל דין. בהתקשרותך בהסכם זה וכן בביצוע תהליך הרישום הינך מצהיר כי העסקה לשם שימוש הקטין והשימוש במוצר על ידו תואמות במלואן את הוראות הסכם זה והוראות כל דין.

4.6   אם תדע או תחשוד כי צד שלישי נכנס לחשבונך או אם תדע או תחשוד כי הופרה סודיותו של פרט מפרטי החשבון באופן כלשהו, עליך ליידע את החברה על כך לאלתר באמצעות דואר אלקטרוני.

5.  תשלום, תנאי עסקה ותנאי ביטול עסקה

5.1   התשלום עבור עסקה יהיה, כאמור לעיל,(תלוי בסוג המסלול הנרכש) לכל קורס שייגבה מראש בטרם השימוש במוצר, וסכומים נוספים בהתאם לתנאים האמורים לעיל., ככל שיבוצע התשלום באמצעות כרטיס אשראי שאת פרטיו תמסור לחברה.

5.2   החברה תהיה רשאית לערוך שינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל שירות שיינתן על ידה או באתר, בין אם אלה מהווים חלק מהעסקה ובין אם לאו, לרבות סיום פעילותם ללא הודעה מראש, הטלת מגבלות גישה, מחיקת נתונים וכל כיוצא בכך.

5.3   תנאי ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו לפיו. מבלי לגרוע מהאמור מוסכם כי תהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת הסכם זה, לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. צרכן שהוא צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת הסכם זה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית ובכפוף לתנאים המפורטים בחוק הגנת הצרכן.

6.  קנין רוחני

1 האתר, המוצר, וכל התכנים, הנתונים, המידע, העיצובים, השמות המסחריים והסמלילים שיהיו מצויים באלה, וכן הסכם זה, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה, ומהווים, בין היתר, “יצירה ספרותית” כמשמעותה בחוק זכות יוצרים, תשס”ח-2007 ו”סוד מסחרי” כמשמעותו בחוק עוולות מסחריות, תשנ”ט-1999. אסור להעתיק או להעביר או לפרסם או לשווק או לתרגם או לחשוף בפומבי או לחקות או להפיץ או למכור או לבצע דה-קומפילציה או הנדסה חוזרת וכל כיו”ב ביחס לכל דבר הקשור בהם. הפרת איסור זה תהווה פגיעה בזכויותיה של החברה לפי כל דין ולפי הוראות הסכם זה ותזכה את החברה בכל סעד העומד לרשותה.

2 החברה אינה מעבירה לידיך כל זכות בשום דבר שהוא, לרבות לא במידע או חומר שתהיה רשאי להוריד למחשבך האישי וכיו”ב, אלה ייוותרו בבעלותה המלאה והבלעדית של החברה ולכל היותר תהיה לך הרשות להשתמש בהם בלבד בכפוף להוראות הסכם זה.

3 החברה איננה מבטיחה כי משתמשים אחרים פועלים או יפעלו על פי תנאי הסכם זה והיא לא תהיה אחראית לנזק כלשהו העלול להגרם בשל כך.

7.  התיישנות תביעות

כל עילת תביעה שתהיה לך בקשר עם שימוש במוצר או בקשר עם הסכם זה או כל דבר שבוצע או לא בוצע בעקבותיו וכל כיוצא באלה, תתיישן בתוך שנה אחת (1) ממועד היווצרותה בפועל אף אם לא תהא ידועה לך באותו מועד, ואתה תהיה מנוע לצמיתות מלתבוע בגינה. הוראה זו הינה בגדר “תקופת התיישנות מוסכמת” לפי סע’ 19 לחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.

8.  הפרה ותרופות

8.1   במקרה של מחלוקת בינך לבין החברה או באם תפר הוראה מהוראות הסכם זה תהיה החברה רשאית לאסור עליך את השימוש במוצר או בכל דבר אחר בקשר עם העסקה, לפרק זמן או לצמיתות, וכן להשהות, לבטל או לסיים את ההתקשרות עמך, להשהות את הגישה לחשבון, למחוק את החשבון ואת נתוניו או חלק מהם או להטיל עליך תשלום נוסף עבור השימוש במוצר (אף בגין שימוש שהיה זמין לפני כן ללא תשלום).

8.2   הינך מתחייב בזאת לשפות באופן מלא את החברה או כל צד שלישי שעימו היא משתפת פעולה בגין כל הוצאה שתיגרם באופן ישיר או עקיף בעקבות הפרת הוראה מהוראות הסכם זה על ידך, לרבות גם הוצאות משפטיות, שכר טרחת עורך דין וכל כיו”ב, לאלתר עם קבלת דרישה כאמור.

9.  שונות

9.1   כל איסור החל עליך לפי הוראות הסכם זה אסור לך לסייע או לאפשר לצד שלישי לבצעו.

9.2   במקרה שבו יכריע בית משפט מוסמך שסעיף כלשהו בהסכם זה אינו תקף מכל סיבה שהיא, ייראו את אותו סעיף כאילו נוסח מלכתחילה באופן שישקף ככל האפשר את הכוונות המקוריות של הצדדים. יתר הוראות הסכם זה יישארו בתוקפן.

9.3   החברה בלבד, תהיה רשאית להמחות את חובותיה וזכויותיה לפי הסכם זה לצד שלישי, ובמקרה כאמור לא יישאו הן באחריות כלשהי עוד כלפיך.

9.4   לחברה תעמוד זכות קיזוז כלפיך אולם לא להיפך.

9.5   על הסכם זה וכל הנובע ממנו ו/או כל הקשור בו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

9.6   בית משפט המוסמך במחוז ירושלים יהיה בעל סמכות בלעדית לדון בכל עניין בקשר עם העסקה והסכם זה.

9.7   ככל שתבחר החברה שלא לעשות שימוש בזכות כלשהי העומדת לה לפי הוראות הסכם זה או לפי הוראות כל דין לא יחשב הדבר לוויתור או שיהוי מצידה והיא תהיה רשאית לעשות שימוש בכל זכות העומדת או שתעמוד לה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

9.8   ככל שתתקיים סתירה או אי-התאמה בין האמור בהסכם זה לבין האמור במקום אחר כגון האתר, הודעת דואר אלקטרוני וכיו”ב, הקובע יהיה האמור בהסכם זה, למעט אם במקורות האמורים נאמר במפורש אחרת.

חיכינו לך, התחבר!

או

התחבר עם חשבון

אין לך חשבון?

אין לך חשבון עדיין?
הרשם עכשיו!

או

כל המידע לרבות שם המשתמש לא יהיה גלוי ללומדים האחרים למעט צוותי ההוראה.

עדיין לא מאוחר לקבוע יעד
תמונת רקע

למדת 0 שיעורים,
זה הזמן להתחיל ללמוד!

עדיין לא התחלת ללמוד קורס זה.
עדיין לא מאוחר לקבוע יעד לסיום

תוכן הקורס

אדר פעמיים?

באשכולות מרוויחים פעמיים!

גם לומדים

וגם זוכים.

אז למה לחכות?

* המבצע עד י"ט אדר ב’ * כל משתתף יכול לזכות פעם אחת בלבד!

שבוע #3

טובים באנגלית?

חזקים במתמטיקה?

עברית שפה קלה בשבילכם?

חידון בין הזמנים של אשכולות יוצא לדרך!

בואו לאתגר את עצמכם בחידון הגדול של בין הזמנים
ואולי תזכו בשובר ל'אייס קפה' - שירענן לכם את הקיץ!

אנגלית

מתמטיקה

אוריינות עברית

* כל משתתף יכול לזכות פעם אחת בלבד!

בודק...